Aksis.Nabava

Složenost provedbe javne nabave ogleda se u tome što je potrebno nekoliko ljudi relativno visoke stručnosti kako bi se uspješno i zakonito proveo određeni javno nabavni postupak.
Aksis.Nabava rješava svaku složenost provedbe javne nabave i cijeli proces je digitaliziran!

Awesome Image

Trenutni problemi javne
nabave

Problematiku javne nabave definirali smo kao društveni, politički, strukovni i proceduralni problem. Polazeći od načela transparentnosti u javnoj nabavi, preko obvezne zakonitosti postupka, te potrebne razine suradnje između institucija po vertikalnoj i horizontalnoj osi, definiranom problemu pristupamo s organizacijske, pravne, ekonomske i upravne strane. Složenost provedbe javne nabave ogleda se u tome što je potrebno nekoliko ljudi relativno visoke stručnosti kako bi se uspješno i zakonito proveo određeni javno nabavni postupak. Stoga je važno pratiti u kojoj je fazi određeni postupak, koji korisnik u kojem trenutku obrađuje određenu problematiku, potrebna je kvalitetna autorizacija, precizno definiranje ovlasti, te hijerarhijski ustroj koji odgovara organizacijskom ustroju Vaše institucije.

Što je Aksis.Nabava

Alat Aksis.Nabava je alat za provođenje javne nabave u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj na transparentan, zakonit, učinkovit i jednostavan način.
Radi se o prvom alatu takve vrste, koji problem procedure i nadzora javnih nabava rješava na sveobuhvatan način. Počevši od procedure planiranja javnih nabava, provođenja postupka prema definiranom planu, zajedničkih javnih nabava više institucija, vertikalnog nadzora javnih nabava, kreiranja dokumentacije, provođenja postupka ocjenjivanja, do ugovora nakon završetka postupka; Svi koraci su pomno definirani i razloženi na posebne cjeline, radi poboljšanja preglednosti i mogućnosti rada više organizacija istovremeno.
To je prvi alat u BiH i RH u kojem je moguće provesti cjelokupnu proceduru javne nabave elektronski, vodeći računa o zakonskim obvezama, kreiranju i generiranju elektronskih dokumenata, ugovora, popratnih akata, i drugih potrebnih dokumenata, poštujući procedure propisane Zakonom o javnoj nabavi BiH i RH.

 1. Polje u kojem se automatski navode podaci o naručitelju, odnosno Korisniku proračuna i osobi koja vrši narudžbu.
 2. Polje u kojem se automatski navode podaci Odabranog ponuditelja za predmetni okvirni sporazum.
 3. Jedinstveni broj narudžbenice koji se automatski generira slučajnim odabirom.
 4. Bar kod jedinstvenog serijskog broja narudžbenice koji se automatski generira slučajnim odabirom.
 5. Jedinstveni serijski broj ugovora-narudžbenice koji se automatski generira slučajnim odabirom a služi za unos prijemnica.
 6. Mjesto isporuke. Zadana postavka je da je adresa Naručitelja, ali je moguće za više naručitelje definirati zajedničko skladište na koje će se roba isporučivati.
 7. Vrijeme generiranja ugovora-narudžbenice
 8. Ugovoreni rok plaćanja.
 9. Najduži ugovoreni rok isporuke.
 10. Ugovoreni način plaćanja.
 11. Redni broj pozicije na ugovoru-narudžbenici.
 12. Redni broj pozicije (artikla) na pripadajućem Obrascu za cijenu ponude.
 13. Interna šifra artikla dobavljača.
 14. Naziv robe / usluge / radova.
 15. Jedinica mjere.
 16. Pakiranje, odnosno količina artikala koju je odabrani ponuditelj dužan isporučiti u jednom pakiranju. Cijena iz Obrasca za cijenu ponude i ugovora-narudžbenice se na pojedinim pozicijama razlikuju zbog preračuna pojedinačnih artikala u pakiranja istih (npr. cijena ponuđena za jednu rolu ubrusa se preračunava u cijenu pakiranja koje sadrži 3 role ubrusa).
 17. Količina pakiranja koje je dužan isporučiti odabrani ponuditelj.
 18. Jedinična cijena sa uračunatim PDV-om.
 19. Vrijednost sa uračunatim PDV-om.
 20. Ukupan zbroj vrijednosti sa uračunatim PDV-om.
 21. Prijedlog datuma isporuke koji definira naručitelj, a koji ne može biti kraći od najduže ugovorenog roka isporuke.
 22. Napomena koju slobodno unosi naručitelj (npr. isporuka na neku drugu adresu, određenim danima ili sl.).
 23. Automatski generirane ostale odredbe ugovora-narudžbenice.
 24. Mjesto predviđeno za potpis i pečat naručitelja.
 25. Mjesto predviđeno za potpis i pečat odabranog ponuditelja.

Faza 1: Priprema i planiranje JN

Aksis.Nabava omogućava kreiranje planova javnih nabava s odgovarajućim parametrima. Ukoliko postoji više organizacijskih jedinica za koje je potrebno provoditi javnu nabavu, svaka pojedina organizacijska jedinica može iskazivati potrebe za pojedinačnim artiklima koji pripadaju pojedinoj stavci plana. Unošenje i organizacija internih artikala se radi kroz šifrarnike artikala, gdje se unose artikli sa svim svojim značajkama (nazivi, tehnički opisi i sl.) i organiziraju kroz kategorije koje je moguće hijerarhijski slagati. Interni artikli se pri dodjeli ugovora povezuju s ponuđenim artiklima, tako da se ugovoreni artikli automatski dodjeljuju korisnicima koji su iskazali potrebe za istima, naravno, sukladno iskazanim potrebama. Na navedeni način je moguće pratiti put artikla od iskazivanja potreba za istim do realizacije odgovarajućeg vezanog artikla iz ugovora/okvirnog sporazuma.

Faza 2: Provedba postupka JN

U provedbi postupka javne nabave je potrebno izraditi veliki broj dokumenata koji sadrže veliki broj ponavljajućih informacija. Prilikom unosa informacija u sustav, svaka informacija je parametrizirana i dodijeljena joj je ključna riječ, čime je postala spojno polje koje je moguće ugraditi u bilo koji obrazac dokumenta. Slobodnim kreiranjem obrazaca omogućeno je na nekoliko klikova dobiti dokumente za čije kreiranje je inače potrebno znatno vrijeme i rad, te je na taj način otklonjena mogućnost ljudske greške kod ručnog upisa informacija u različite dokumente.

Dakle, informacije jednom unesene u bilo kojoj fazi postupka (npr. u planu nabava, zahtjevu za pokretanje postupka, unosa ponuda, itd.) nije potrebno ponovno ručno unositi u bilo koji dokument, nego se iste automatski smještaju u predviđena spojna polja u obrascima, koje je moguće slobodno kreirati. Osim putem obrazaca, dokumente je moguće kreirati od unaprijed pripremljenih gradivnih cjelina (npr. članaka) kojima se prilikom kreiranja dodjeljuju određeni atributi prema kojima algoritam odabire odgovarajući članak za predmetnu nabavu.

Ugovori i ostali dokumenti se generiraju iz zahtjeva za javnu nabavu, povlačeći svaku unesenu vrijednost iz zahtjeva ili drugog e-dokumenta,svaki podatak je parametar, a ne samo tekst, tako da je moguće te parametre povlačiti na druge pozicije, bez intervencije korisnika. Drugim riječima, cjelokupan sustav je parametriziran i moguće je aktivno upravljati parametrima bez potrebe ponovnog unosa.

Faza 3: Kontrola izvršenja ugovora JN

Izvršenje ugovora je moguće pratiti i materijalno i financijski. Prilikom izvršenja ugovora jasno je definirana uloga i odgovornost svake organizacijske jedinice, što povećava disciplinu i distribuira poslove praćenja i nadzora ugovora do svakog pojedinog korisnika u sustavu za dio koji mu pripada. Sveobuhvatnu kontrolu i uvid u realizacije ugovora ima hijerarhijski najviša organizacijska jedinica/ce. Analiza JN je moguća po parametrima kao što su organizacijska cjelina, period, procijenjena vrijednost, dobavljač, artikl itd. Usluga, rad ili artikl kao najmanja obračunska cjelina daje mogućnost uvida i usporedbe po drugim parametrima kao što je npr. Dobavljač.Artikl.JavnaUstanova.Godina – Gdje saznajemo koliko je određeni dobavljač isporučio određenih artikala, po kojoj cijeni i u kojoj količini, te u kojem periodu.

Ocjena uspješnosti provedenih postupaka, ocjena dobavljača, financijska analiza ugovorenih stavki, kvaliteta izvršenja ugovora, mogućnost pozivanja prethodno uspješno provedenog postupka, te drugi elementi koji direktno utječu na kvalitetu poslovanja određene institucije ili organizacijske cjeline će biti lako dostupni, te će i institucije koje nemaju kapacitet tima za javne nabave jer su manje ili nemaju često provedbu javnih nabavki, moći kvalitetno pripremiti i provesti postupak, i pratiti izvršenje ugovora.

Benefiti implementacije sustava
Aksis.Nabava

Financijska problematika

Tehnička problematika

Pravna problematika

Organizacijska problematika

Sto kažu naši partneri?

Alat Aksis.Nabava testiran i implementiran je u BiH, zemljom sa jednim od najmanje učinkovitim i najmanje transparentnim sustava JN u Europi. Ured za javne nabave Županije Središnja Bosna


„Korisnički softver je implementiran kod svih krajnjih korisnika proračunskih sredstava KSB (preko 100 različitih krajnjih korisnika) kako bi se stekli preduvjeti, odnosno dobio alat za kontrolu i unaprjeđenje sustava javnih nabava i učinkovitijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetima nabava i njihovom svrhom. Uvođenje Korisničkog softvera za planiranje, provođenje i praćenje javnih nabava donosi i niz drugih koristi koje se ogledaju kroz: podržano elektronicko planiranje, organiziranje, praćenje te izvještavanje o javnim nabavama, automatizacija kompletnog procesa nabave, počevši od plana nabava, preko podnošenja i obrade zahtjeva za nabavu, provođenja javnih nabava i praćenja njihove realizacije, kreiranje dokumenata u procesima javnih nabava iz pred-definiranih obrazaca (planovi nabava, odluke, zapisnici i ), automatsko generiranje izvještaja za korisnike, Vladu Kantona i Agenciju za javne nabave, smanjenje upotrebe papira, ljudskog rada, kašnjenja i grešaka nastalih ljudskim faktorom, izostavljanjem (ili smanjivanjem) klasične dostave dokumenata, uštedu u vremenu bržom distribucijom radnih zadataka kroz definiranje rokova izvršenja za pojedine aktivnosti i cjelokupne procese te transparentnost procesa javnih nabava uvidom u trenutno stanje svakog procesa ili “

+

korisnika sustava

%

ušteda vremena

milijuna nabava u 2018 provedeno u sustavu

%

povećana učinkovitost

Proces suradnje

Korak 1

Demo sastanak i prezentacija

Korak 2

Tehnička analiza i dokumentacija

Korak 3

Postupak provedbe JN

Korak 4

Implementacija rješenja

Korak 5

Edukacija i podrška

Želite li digitalizirati vaše poslovanje?